زندگی

زندگی زیباست ...

                  نه به زیبایی حقیقت ...

                                          حقیقتتلخ است...

                                                            ولی نه به تلخی جدایی ...

          (  yeganeh19)


عاشقانه